Privaatsuspoliitika

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on anda teavet füüsilisele isikule (andmesubjektile) isikuandmete töötlemise eesmärgi, mahu ja kaitse kohta, mida teostab Bimsoft OÜ isikuandmete töötlemisel.

1. Haldur ja tema kontaktandmed

Haldur – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemise ja selliste andmete vaba liikumise kohta (Andmekaitse üldmäärus) tähenduses – Bimsoft OÜ, ühtne registreerimisnumber 16429780, juriidiline aadress Tulika tn 19 Kristiine linnaosa, Tallinn 10613 Harju maakond.

Halduri kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes: info@zwcadsoft.ee, Tulika tn 19 Kristiine linnaosa, Tallinn 10613 Harju maakond.

Selle kontaktteabe vahendusel saate esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta.

2. Üldküsimused

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse isikuandmete kaitse tagamiseks füüsiliste isikute – klientide suhtes, sealhulgas, potentsiaalsete, endiste ja olemasolevate (edaspidi tekstis – Kliendid) suhtes.

Haldur hoolitseb oma Klientide privaatsusest ja isikuandmete kaitse eest, järgib Klientide õigusi isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt Läti Vabariigis kohaldatavatele õigusnormidele.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse andmete töötlemisele, sõltumata sellest, millises vormis ja/või keskkonnas Klient isikuandmeid avaldab (Halduri veebilehel, paberformaadis või telefonitsi) ning millistes ettevõtte süsteemides või paberformaadis neid töödeldakse.

Spetsiifiliste andmete töötlemise viiside (näiteks, küpsiste töötlemine jne) korral võidakse määratleda konkreetseid tingimusi, mille kohta Klienti teavitatakse hetkel, kui ta esitab Haldurile asjakohased andmed.

3. Kliendi isikuandmete töötlemine

3.1. Vastastikuse tehingu sooritamiseks

Vastastikuse tehingu sõlmimiseks Kliendi soovil ja selle täitmise tagamiseks, Haldur töötleb Kliendi isikuandmeid vastavalt Andmekaitse üldmääruse artikli 6 punkt 1 alapunktile b.

Isikuandmete töötlemine selleks eesmärgiks toimub hetkel, kui:

 • Klient väljendab soovi (vajutades nuppu „Tasuta versioon“ või „Laadi alla“ vms halduri veebilehtedel) kasutades programmi tasuta prooviversiooni;
 • Klient väljendab soovi osta (vajutades nupule „Osta“ halduri veebilehtedel, saates vastavasisulise, e-kirja, teatades telefonitsi jne) tarkvaralitsentsi või muid kaupu või teenuseid.

et Kliendiga oleks võimalik sõlmida ja täita vastav leping. Kui käesolevas alapunktis sätestatud eesmärgil isikuandmeid ei esitata, ei saa Kliendiga vastavat tehingut sõlmida ja Klient ei saa valitud toodet või teenust.

Töötlemine on vajalik toimingute teostamiseks enne vastava tehingu sõlmimist (näiteks kliendi identifitseerimiseks, dokumentide ettevalmistamiseks), samuti tehingu sooritamise ajal (näiteks kliendi identifitseerimiseks, teenuse ja uuenduste tagamiseks, klienditeeninduseks, arvelduse administreerimiseks, teadete saatmiseks lepingute täitmise ja lepingu täitmise ajal tekkinud oluliste sündmuste kohta) jne.

3.2. Halduri õiguslike (seaduslike) huvide tagamiseks

Et Haldur saaks realiseerida omad seaduslikud (legitiimsed) huvid, mis on seotud äritegevuse tagamisega, samuti ka vara ja töötajate kaitsega, Haldur näeb ette, et ta töötleb Kliendi isikuandmeid Andmekaitse Üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f alusel.

Töötlemine võib olla vajalik, et:

 • Haldur võiks teostada oma äritegevust;
 • edendada kauba või teenuse kvaliteedi parandamist;
 • uute kaupade või teenuste väljatöötamiseks ja arendamiseks;
 • klienditeeninduseks;
 • klienditeeninduse kvaliteeti parandamiseks;
 • kaebuste läbivaatamiseks ja töötlemiseks;
 • põhjendamatute finantsriskide kõrvaldamiseks oma äritegevuses (sh teha krediidiriski hindamist teenuste müügi ja lepingu täitmise ajal);
 • võlgade tagasisaamiseks ja sissenõudmiseks;
 • Halduri veebilehtede kasutamise toimingute analüüsimiseks, nende täiustustamise arendamiseks ja rakendamiseks;
 • saata teisi teateid seoses lepingu täitmisega;
 • viia läbi Kliendiküsitlused kaupade ja teenuste ning nende kasutamist puudutavate kogemuste kohta;
 • vältida pettusi;
 • oma vara ja töötajate kaitseks; pöördumiseks riigiasutuste ja operatiivasutuste ning kohtu poole oma seaduslike huvide kaitseks.

Juhul, kui Kliendi isikuandmed Halduri õigustatud (legitiimsete) huvide tagamiseks kasutatakse konkreetsetel eesmärkidel, Klienti sellest informeeritakse isiklikult, seaduses sätestatud korras.

Selline töötlemine ei ole otseselt nõutav lepingulise kohustuse sõlmimiseks või täitmiseks, kuid see on hädavajalik Halduri äritegevuseks, et Haldur saaks tagada tõhusaid ettevõte juhtimisprotsesse ning oma vara ja töötajate kaitset.

3.3. Kooskõlas Kliendi – andmesubjekti nõusolekuga

Kui Klient on nõustunud oma isikuandmete töötlemisega ühe või mitme konkreetse eesmärgi jaoks, töödeldakse isikuandmeid Andmekaitse Üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti a alusel.

Kliendi nõusolekul võib Haldur saata Kliendile äriteateid Halduri kaupade ja teenuste kohta (mis ei ole seotud Halduri ja Kliendi vahel sõlmitud lepingutega), teavitada uudistest, kutsuda osalema küsitlustes seoses toodete arendamise ja muudel juhtudel.

Kliendil on õigus oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates asjakohane teate e-postile info@zwcadsoft.ee.

Haldur lõpetab vastavate teadete saatmise niipea, kui Kliendi taotlus on töödeldud. Taotluse töötlemine sõltub tehnoloogilistest võimalustest, mis võivad olla kuni üks ööpäev.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmetöötlused, mida tehti ajal, kui Kliendi nõusolek oli jõus.

Nõusoleku tagasivõtmine ei katkesta andmete töötlemist muudel õiguslikel alustel.

4. Isikuandmete saajate kategooriad

Isikuandmete töötlemist teostab vastaval volitatud Halduri töötajad.

Üksikuteks töötlemistoiminguteks on kaasatud ettevõtted, kellega Haldur on sõlminud asjakohase lepingu.

Haldur ei avalikusta Kliendi isikuandmeid või Lepingu jooksul hangitud mis tahes teavet kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik:

 • lepingu raames, et täita mõni lepingu täitmiseks vajalik või seadusega delegeeritud funktsioon (näiteks, pangaarvelduste raames);
 • vastavalt Kliendi selgesõnalisele ja ühemõttelisele nõusolekule;
 • normatiivaktides (nt seadustes ja Ministrite Kabineti määrustes) sätestatud juhtudel, nendes sätestatud korras ja mahus;
 • Halduri seaduslike huvide kaitseks, näiteks, pöördumiseks kohtus või muus riigiasutuses isiku vastu, kes rikkus Halduri seaduslike huve.

5. Suhtlemine kliendiga

Haldur vajaduse korral võtab ühendust kliendiga, kasutades Kliendi kontaktteavet (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress ja rakendusteated).

Suhtlust lepingust tulenevate kohustuste täitmise kohta Haldur teostab sõlmitud lepingu alusel (näiteks, teave arvete, kavandatud tööde, muudatuste kohta).

6. Andmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele

Haldur ei näe ette isikuandmete edastamist kolmandale riigile (riigile, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ega Euroopa Majanduspiirkonna liige) või rahvusvahelisele organisatsioonile.

Juhul kui Haldur näeb ette isikuandmete edastamist ettevõtetele ja organisatsioonidele kolmandates riikides, Haldur tagab normatiivaktides sätestatud isikuandmete töötlemise ja kaitse tagamise meetmed.

7. Isikuandmete säilitamise kestus

Haldur hoiab Kliendi isikuandmeid, kuni kehtib mõni järgmistest kriteeriumidest:

 • Kliendiga sõlmitud leping;
 • niikaua, kuni normatiivaktidega ettenähtud korras Haldur või Klient saab realiseerida oma õigustatud huve (näiteks, esitada vastuväiteid või esitada hagi kohtus);
 • niikaua, kuni on olemas juriidiline andmete hoidmise kohustus (näiteks, Raamatupidamise seaduses sätestatud);
 • niikaua, kuni kehtib Kliendi vastava isiku isikuandmete töötlemise nõusolek, välja arvatud juhul, kui on olemas muu andmete töötlemise õiguslik alus.

Pärast seda, kui eespool nimetatud asjaolud lõppevad, Kliendi isikuandmed kustutatakse.

8. Andmesubjekti õigused

Kliendil on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet seoses tema andmete töötlemisega:

 • täpsustavat teavet selle kohta, millised isikuandmed tema kohta on Halduri käsutuses, millisteks eesmärkideks Haldur töötleb need isikuandmed, teavet isikuandmete saajate kategooriate kohta ( juhul, kui seadus lubab sellise teabe konkreetsel juhul esitada), teavet ajavahemiku kohta, kui kaua isikuandmeid säilitatakse või nimetatud ajavahemiku kindlaksmääramiseks kasutatavaid kriteeriume, samuti teavet andmete allika kohta, kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt;
 • seadusandlusega ettenähtud juhtudel on Kliendil õigus nõuda tema isikuandmete parandamist, kui isik leiab, et Halduri käsutuses olev teave on aegunud, ebatäpne või vale;
 • Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või töötlemist vaidlustada, kui Kliendi arvates on isikuandmed töödeldud ebaseaduslikult, ei ole need enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;
 • Andmekaitse Üldmääruse artikli 18 nimetatud juhtudel on Kliendil õigus nõuda, et Haldur piiraks andmete töötlemist;

Klient võib esitada taotluse oma õiguste realiseerimiseks, saates kirjaliku taotluse Halduri juriidilisele aadressile või saates e-kirja turvalise elektroonilise allkirjaga aadressile: info@zwcadsoft.ee.

Klient peab oma taotluses märkima soovitud sidevahendi tüüpi. Haldur võtab võimaluse korral arvesse kliendi poolt näidatud sidevahendi tüüpi.

Taotluse kättesaamisel hindab Haldur taotluse põhjendatust ja täidab seda, või esitab Kliendile põhjendatud vastuse hiljemalt kuu jooksul pärast taotluse saamise kuupäeva.

Haldur tagab andmetöötluse ja kaitsenõuete täitmise vastavalt seadusandlikele aktidele ja Kliendi kaebuste korral teostab kõik vajalikud meetmed kaebuste lahendamiseks. Kui see ei õnnestu, on Kliendil õigus võtta ühendust järelevalve asutuse – Andmeinspektsiooniga.

9. Muud tingimused

Halduri veebilehed võivad kasutada küpsiseid. Küpsiste töötlemise tingimused leiate siin

Halduri veebilehtedel võivad olla lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele, millel on oma kasutus- ja isikuandmete kaitse tingimused, mille eest Haldur ei vastuta.

Halduril on õigus teha Privaatsuspoliitikas täiendusi, avaldades neid Halduri kodulehel.

Haldur säilitab Privaatsuspoliitika eelmised versioonid ja need on saadaval Halduri kodulehel.

Käesolev Privaatsuspoliitika kohaldatakse alates 9. aprillist 2018.aastal.